Publications

 1. Hristova, E. (2021) Personal perceptions of (in)security. Electronic scientific journal Scientific Atlas, No 1: Microsoft Word – 8_Nauchen_atlas_Elitza_Hristova.doc (scientificatlas.com), ISSN 2738-7518
 2. Христова, Е. (2021) COVID-19: Психични ефекти и индивидуални стратегии за преодоляване на негативни преживявания, Българско списание по психология, Издание на Дружеството на психолозите в Република България 4(4): 7-16, ISSN 0861-7813
 3. Wojtyto D., Michalik J., Angelova M. & Pałęga, M. (2021) Identification of Risk: an Empirical Evidence, CzOTO 2021, 3 (1): 179-191, DOI: 10.2478/czoto-2021-0019, License CC BY-NC-ND 3.0
 4. Pastarmadzhieva, D., & Angelova, M. (2021). The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trust in the European Union. Central European Political Studies, (4), 19-30, ISSN 1731-7517 https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.2
 5. Pastarmadzhieva, D.D.; Angelova, M.N.; Raychev, S.A.; Madzhurova, B.P.; Desev, K.V. Ensuring Sustainability during a Crisis Using an Innovative Flexible Methodology. Sustainability 2022, 14, 2996. https://doi.org/10.390/su14052996
 1. Зафирова, Т. (2020) Соvid 19: цифрова революция и иновативни бизнес модели в здравеопазването: глобални тенденции и български реалности, Сборник с доклади Първа национална научна конференция “Иновации и конкурентоспособност”, 22.10.2020г, стр. 59-72, ISSN 2738-7534, FastPrintBooks, онлайн https://conf.prowis.online/proceedings/
 2. Pastarmadzhieva, D. & Stanev, St. (2021). Covid-19 and the Western Balkans. In Proceedings of the Annual University Conference of the National Military University “Vasil Levski”, vol. 7, pp. 206-215.
 3. Зафирова, Т. (2021) Ковид 19 и дигитализацията в здравеопазването. Каприз или потребност от промяната?, Сборник с доклади, Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет „Съвременни управленски практики: интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“ 04-05.06.2021г., гр. Бургас, стр. 36, ISSN 1313-8758 print, достъпно на адрес https://www.bfu.bg/uploads/posts/3bookofabstracts_supxi-2021-fni-newcost.pdf
 4. Рогошев, Т. (2021) Ограничения на правото на свобода на движението при пандемии, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 7: 253-262, ISSN 1314-1937
 5. Христова, Е. (2021). Управленски подходи и стратегии в процеса на справяне с последиците от пандемията COVID-19 и тяхното отражение върху равнището на стрес при служителите, В: Сборник с доклади от XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет 2021, Юбилейна международна научна конференция „ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ”; Университетско издателство ВСУ “Черноризец Храбър”, стр. 402-411, ISSN 1314–0507
 6. Pastarmadzhieva, D. & Angelova, M. (2021) Covid-19 Pandemic as a Contemporary Challenge and Determinant of EU Citizens’ Priorities, SHS Web of Conferences 120, https://doi.org/10.1051/shsconf/202112001010