Publications

 1. Angelova, M.N.; Pastarmadzhieva, D.D.; Naydenov, A.T. (2022) Determinants of the Entrepreneurial Initiative during a Pandemic: The Case of Plovdiv. Sustainability 2022, 14, 13753. https://doi.org/10.3390/su142113753 CiteScore=5.0; SJR (2021)=0.664. IF=3.251, Journal Rank: Q1 (Geography, Planning and Development)
 2. Pastarmadzhieva, D.D.; Angelova, M.N.; Raychev, S.A.; Madzhurova, B.P.; Desev, K.V. (2022) Ensuring Sustainability during a Crisis Using an Innovative Flexible Methodology. Sustainability 2022, 14, 2996. https://doi.org/10.3390/su14052996 SCOPUS, CiteScore=3.9; IF=3.251, SJR (2021)=0.664. Journal Rank: Q1 (Geography, Planning and Development).
 3. Angelova, M. & Pastarmadzhieva, D. (2022) Global Crisis and Economic Crashes due to COVID-19 Pandemic /Comparative Research of the EU South-East Countries/, TECHSYS, 2021, AIP Conference Proceedings 2449, 070016 (2022) SJR (2021) = 0.189; https://doi.org/10.1063/5.0090759
 4. Raychev, St., Stoyanova, D., Madzhurova, B. (2022) Industries in the Context of Globalization and Innovation – the World Before Covid 19. TechSys 2021 – Engineering, Technologies and Systems AIP Conf. Proc. 2449, 070011, SJR (2021) = 0.189; https://doi.org/10.1063/5.0090784.
 5. Pastarmadzhieva, D. & Angelova, M. (2021) Covid-19 Pandemic as a Contemporary Challenge and Determinant of EU Citizens’ Priorities. SHS Web of Conf (120), 01010, eISSN: 2261-2424 https://doi.org/10.1051/shsconf/202112001010
 6. Madzhurova, B., Stoyanova, D., Raychev, S. (2022) Challenges to the economy during the Covid-19 pandemic and digital transformation, IV International Scientific and Practical Conference “Modern Management Trends and Digital Economy: from Regional Development to Global Economic Growth” (MTDE 2022), SHS Web of Conf. Volume 141, 2022. DOI https://doi.org/10.1051/shsconf/202214101010
 7. Angelova, M., Dimitrova, T. & Pastarmadzhieva, D. (2021) Effects of the Globalization: Hyper Consumption and Environmental Consumer Behavior in the Pandemic Situation, International Journal of Economics and Business Administration, 9 (4): 41-54, DOI: 10.35808/ijeba/733. 
 8. Angelova, M. & Pastarmadzhieva, D. (2023) Measures to Overcome the Pandemic Consequences: Insights from Entrepreneurs, Мachines. Technologies. Materials (ISSN 2535-0021, (PRINT) ISSN 2535-003X (ONLINE)), vol. 2 (26): 161-163.
 9. Angelova, M. & Pastarmadzhieva, D. (2023) Conceptual Model for Overcoming the Consequences of the Pandemic, Innovations, 11 (1): 6-9. https://stumejournals.com/journals/innovations/2023/1/6
 10. Angelova, M. & Pastarmadzhieva, D. (2022) Impact of the COVID-19 Pandemic on the Digitalization of the EU Member States, Yearbook of UNWE (2022), ISSN (print): 1312-5486; ISSN (online): 2534-8949; http://unwe-yearbook.org/en/ DOI: https://doi.org/10.37075/YB.2022.1.04.
 11. Madzhurova, B. & Stoyanova, D. (2022) The labor market through the prism of the consequences of the COVID-19 pandemic, Trakia Journal of Sciences. Vol. 22 (1): ……. ISSN 1313-3551, doi:10.15547/tjs.2022.s.01.000. In print
 12. Angelova, M. & Raychev, S. (2022) The New “Normal”: Transformation of the Stereotype of Work Using ICTs and the Opportunities for Motivation during COVID-19 Pandemic, Trakia Journal of Sciences. Vol. 22 (1): ……. ISSN 1313-3551, doi:10.15547/tjs.2022.s.01.000. In print
 13. Pastarmadzhieva, D., Angelova, M. & Naydenov, A. (2022) Entrepreneurial Initiative During the Covid-19 Pandemic: the case of Plovdiv. Trakia Journal of Sciences. 22 (1): ……. ISSN 1313-3551, doi:10.15547/tjs.2022.s.01.000. In print
 14. Pastarmadzhieva, D. & Angelova, M. (2022) Living with COVID-19: opportunities for the usual socio-political life in an unusual situation, RUDN Journal of Political Science. 24 (3): 562–572, https://doi.org/10.22363/2313-1438-2022-24-3-562-572
 15. Pastarmadzhieva, D. & Angelova, M. (2021). The Effects of the COVID-19 Pandemic on Trust in the European Union. Central European Political Studies, (4): 19-30, ISSN 1731-7517 https://doi.org/10.14746/ssp.2021.4.2
 16. Hristova, E. (2021) Personal perceptions of (in)security. Electronic scientific journal Scientific Atlas, No 1: Microsoft Word – 8_Nauchen_atlas_Elitza_Hristova.doc (scientificatlas.com), ISSN 2738-7518
 17. Христова, Е. (2022) COVID-19: психични ефекти и индивидуални стратегии за преодоляване на негативни преживявания, Българско списание по психология, Брой 4(4), стр. 7-16, ISSN 0861-7813.
 18. Wojtyto D., Michalik J., Angelova M. & Pałęga, M. (2021) Identification of Risk: an Empirical Evidence, CzOTO 2021, 3 (1): 179-191, DOI: 10.2478/czoto-2021-0019.
 1. Angelova, M. & Pastarmadzhieva, D. (2023) Study of the Experience of EU Countries in the Implementation of Measures to Counter the Crisis Caused by COVID-19, Conference Proceedings “Trends and Strategies for the Recovery of the Economic and Social System after the Covid-19 Pandemic”, in Print
 2. Desev, K., Genov, D. & Georgiev, P. (2023) Exploring Stock Market Reaction to European Central Bank Announcements: A Cluster Analysis Using Unsupervised Machine Learning, Conference Proceedings “Trends and Strategies for the Recovery of the Economic and Social System after the Covid-19 Pandemic”, in Print
 3. Pastarmadzhieva, D. & Stanev, St. (2021). Covid-19 and the Western Balkans. Proceedings of the Annual University Conference of the National Military University “Vasil Levski”, 7, pp. 206-215.
 4. Христова, Е. (2022). Организационно развитие в кризисна бизнес среда, Сборник с доклади от лятна научна сесия на Юридическия факултет 2022, XXI международна научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“, стр. 149-158 ISSN 1314–0507, Университетско издателство ВСУ „Ч. Храбър“, Варна.
 5. Христова, Е. (2021). Управленски подходи и стратегии в процеса на справяне с последиците от пандемията COVID-19 и тяхното отражение върху равнището на стрес при служителите, Сборник с доклади, XX Лятна научна сесия на Юридическия факултет 2021, Юбилейна межд. научна конференция „Приложна психология – възможности и перспективи“; УИ ВСУ „Черноризец Храбър“, стр. 402-411, ISSN 1314 -0507.
 6. Христова, Е., Янева-Дамянова, И. и Симеонов, А. (2023) Институционално недоверие и липса на лично деятелство като фактори, предопределящи възникването на психични проблеми в условията на пандемията от коронавирус, Сборник с доклади “Тенденции и стратегии за възстановяване на икономическата и обществената система след пандемията от COVID-19”. Под печат
 7. Зафирова, Т. (2020) Соvid 19: цифрова революция и иновативни бизнес модели в здравеопазването: глобални тенденции и български реалности, Сборник с доклади Първа национална научна конференция “Иновации и конкурентоспособност”, 22.10.2020г, стр. 59-72, ISSN 2738-7534, FastPrintBooks, онлайн https://conf.prowis.online/proceedings/
 8. Зафирова, Т. (2021) Ковид 19 и дигитализацията в здравеопазването. Каприз или потребност от промяната?, Сборник с доклади, Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет „Съвременни управленски практики: интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията“ 04-05.06.2021г., гр. Бургас, стр. 36, ISSN 1313-8758 print, достъпно на адрес https://www.bfu.bg/uploads/posts/3bookofabstracts_supxi-2021-fni-newcost.pdf. Изданието на конференцията е регистрирано в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД (ISSN 1313-8758 print) и е достъпно и в електронен вид в базата данни за Централна и източна Европа.
 9. Зафирова, Т., Молчовски, П., Токмакова, К., Димитров, А. и Петров, В. (2023) Епидемиология и организация на лечението на травми и наранявания на горния крайник и ръката в южен-централен район на българия за периода 2019 – 2021 г. – влияние на ограничителните мерки и промените в начина на живот по време на ковид-19 пандемията. Предложение за антикризисни мерки, Сборник с доклади, стр.238 – 249, ISSN 2738-7534 (Print) ISSN 2738-8018 (Online), https://conf.prowis.online/ ДА СЛОЖА ФИНАЛЕН!
 10. Рогошев, Т. (2021) Ограничения на правото на свобода на движението при пандемии, Сборник доклади от годишна университетска научна конференция, том 7: 253-262, ISSN 1314-1937
 11. Stanev, S. (2021) Republic of Bulgaria and the Bulgarian Communities in the COVID-19 Situation, pp. 305-314. Second International Scientific Conference INNOVATIONS AND COMPETITIVENESS The world through the prism of the COVID-19 pandemic, ISSN 2738-8018. http://lsr-covid19.com/wp-content/uploads/2022/01/Sbornik_s_dokladi.pdf
 12. Генов, Д. и Панчев, Д. (2021) Градският прекариат и „новата нормалност“ – социално-икономически последици от локдауните, Сборник с доклади, стр. 171-183. ISSN 2738-8018. http://lsr-covid19.com/wp-content/uploads/2022/01/Sbornik_s_dokladi.pdf
 13. Презентация на постижения по проекта с участие в научна конференция: Stanev, S. (2022) Kosovo and international solidarity in the context of the pandemic of Covid 19. Международна научна конференция „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни“, 22 – 24 юни 2022.
 14. Презентация на постижения по проекта с участие в научна конференция: Герасимов, А. (2022) Популизмът по време на криза. Анализ на политическото говорене от трибуната на Народното събрание на Република България, Международна научна конференция „Мултидисциплинарен подход за осигуряване нормалното функциониране на здравните и обществени системи при пандемични вълни“, 22 – 24 юни 2022